Puur Produkties, tekent voor smaak

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon met wie Puur Produkties een Overeenkomst aangaat of met wie Puur Produkties in onderhandeling is over een Overeenkomst;

1.2 Puur Producties: de BV, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 34.20.53.73 handelend onder de handelsnaam Puur Produkties, alsmede haar rechtsopvolgers en alle met haar of met haar rechtsopvolger(s) gelieerde ondernemingen;

1.3 Aanbieding(-en): alle offertes en prijsopgaven welke voorafgaand aan het totstandkomen van een Overeenkomst door Puur Produkties aan Opdrachtgever worden verstrekt;

1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst, hoe ook genaamd, tussen Opdrachtgever en Puur Produkties, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede de (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.5 Product(-en): alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst

1.6 Evenement: een door Puur Produkties uit hoofde van een Overeenkomst georganiseerde (bedrijfs-)activiteit, in de ruimste zin des woords;

1.7 Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Puur Produkties

Artikel 2 – Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Puur Produkties en (mogelijke) Opdrachtgever(s).

2.2 Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing en worden door Puur Produkties uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Puur Produkties. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de Voorwaarden kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 3 – Aanbieding(-en)

3.1 De Aanbieding(-en) is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Aanbieding(-en) is geldig voor een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf dagtekening van de Aanbieding(-en).

3.2 De Aanbieding(-en) met betrekking tot een Evenement bestaat onder meer uit een omschrijving van de door Puur Produkties te verrichten werkzaamheden, de data van uitvoering en een opgave van kosten en honorarium.

3.3 Alle door Puur Produkties gedane omschrijvingen in een Aanbieding(-en), alsmede alle opgaven van getallen, gewicht, hoeveelheden, kleuren, uitvoeringen, maten en/of andere aanduidingen van een Product(-en) en / of Evenement zijn met zorg gedaan. Puur Produkties kan er evenwel niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen voordoen.

3.4 De Aanbieding(-en) is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele extra kosten,

prijsverhogingen, vertraging in de levering en eventuele andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en fouten in deze gegevens.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 4.1 De Overeenkomst tussen Puur Produkties en Opdrachtgever komt uitsluitend tot stand door ontvangst door Puur Produkties van een door

Opdrachtgever ondertekend exemplaar van de Aanbieding en na ontvangst van de door Puur Produkties uit hoofde van artikel 6.2 gevorderde vooruitbetaling

of zekerheidsstelling.

4.2 4.2 De Overeenkomst wordt uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever goedgekeurde Aanbieding, zoals neergelegd in het ondertekende exemplar als bedoeld in artikel 4.1 van de Voorwaarden.

4.3 4.3 Door Puur Produkties aan Opdrachtgever gegeven adviezen met betrekking tot een Evenement alsmede haar Product(-en) worden naar beste weten en kunnen verstrekt. Puur Produkties kan evenwel niet instaan voor de juistheid van bedoelde adviezen.

4.4 4.4 Indien Opdrachtgever (uitvoering van) de Overeenkomst (deels) wenst te annuleren, is Puur Produkties gerechtigd te harer keuze hetzij nakoming van de Overeenkomst te vorderen, hetzij de annulering te accepteren. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

4.5 4.5 In geval van een (gedeeltelijke) annulering binnen één maand voor aanvang van een Evenement en / of levering van een Product is Opdrachtgever een door Puur Produkties, op basis van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en/of door haar aan derden verleende opdrachten, vast te stellen schadevergoeding verschuldigd, welke vergoeding minimaal 50% van het factuurbedrag, verhoogd met BTW, van (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst, bedraagt. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst (deels) annuleert in een periode vóór een maand voor aanvang van een Evenement en / of levering van een Product, is de annulering kosteloos, tenzij Puur Produkties reeds kosten heeft moeten maken ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5 – Prijzen en tarieven

5.1 De door Puur Produkties opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de Aanbieding of het tot stand komen van de Overeenkomst bestaande factoren. Puur Produkties is bevoegd elke verandering van de factoren, die op de door haar berekende prijzen en tarieven van invloed zijn, door te berekenen aan Opdrachtgever.

5.2 Alle prijzen en tarieven van Puur Produkties zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling

6.1 90 % van de betaling vermeerderd met de BTW dient door Opdrachtgever te geschieden 5 dagen voor datum van het evenement. De overige 10 % van de betaling vermeerderd met de BTW dient 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) het gefactureerde bedrag, dient Opdrachtgever binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Puur Produkties kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verschuldigdheid vast staat.

6.2 Puur Produkties kan te allen tijde vooruitbetaling van (een deel van) de gehele prijs of het stellen van een naar haar oordeel deugdelijke zekerheid vorderen, alvorens tot levering over te gaan.

6.3 Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van Puur Produkties op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Puur Produkties is dan gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst zonder dat ingebrekestelling is vereist, op te schorten.

6.4 Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, over alle betalingen die niet op de vervaldag zijn voldaan, vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Voor de berekening van de rente wordt een gedeelte van een maand aangemerkt als een hele maand en wordt jaarlijks rente over rente gerekend.

6.5 Eventuele reclames betreffende de uitvoering van de Overeenkomst door Puur Produkties ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting om facturen tijdig te voldoen.

6.6 Indien Opdrachtgever jegens Puur Produkties in verzuim is, is hij verplicht Puur Produkties de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 25% van het onbetaald gebleven bedrag vermeerderd met voornoemde rente, met een minimum van Euro 250,– te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

6.7 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt primair tot voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals in dit artikel bedoeld, en daarna ter voldoening van de oudste openstaande vordering.

6.8 Puur Produkties is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met haar schulden aan Opdrachtgever, ook als de

tegenvordering op een derde is overgegaan. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Opdrachtgever mede begrepen de met hem gelieerde

ondernemingen.

Artikel 7 – Huur van de Producten

7.1 Ingeval van huur van een Product door Opdrachtgever geldt, naast het overige in deze Voorwaarden bepaalde, het in dit artikel bepaalde.

7.2 Puur Produkties is gerechtigd eventuele schade aan het Product(-en) dan wel andere vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met de zekerheidsstelling zoals genoemd in artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden.

7.3 Opdrachtgever is gehouden als goed huurder voor het Product(-en) te zorgen en deze alleen te gebruiken in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en (verstrekte) gebruiksinstructies. Hieronder wordt mede verstaan het deugdelijk vervoeren van het Product(-en), het op- en afbouwen van het Product(-en) alsmede het veilig opslaan van het Product(-en), voor zover deze handelingen door Opdrachtgever worden verricht.

7.4 Het Product(-en) mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur Produkties niet worden verplaatst naar een andere locatie dan waar het Product(-en) oorspronkelijk door Puur Produkties is geïnstalleerd.

7.5 Puur Produkties staat gedurende de looptijd van de Overeenkomst in voor het deugdelijk functioneren van het Product(-en). Ingeval van gebreken aan het Product, zal Puur Produkties deze gebreken binnen redelijke termijn en indien zulks mogelijk is herstellen. De kosten van herstel of vervanging van het Product(-en) komen voor rekening van Puur Produkties, tenzij:

a) a) gebreken van of aan het Product(-en) het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik;

b) b) het Product(-en) niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming;

c) c) het desbetreffende gebrek niet binnen vijf dagen nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk door

Opdrachtgever is gemeld aan Puur Produkties;

d) d) Opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze Voorwaarden of een Overeenkomst, daaronder ook

begrepen financiële verplichtingen.

7.6 De kosten die Opdrachtgever maakt om van het Product(-en) gebruik te kunnen maken, kan hij niet terugvorderen van Puur Produkties. Onder deze kosten wordt in dit verband in ieder geval verstaan alle verdere kosten die met het gebruik samenhangen niet zijnde de reguliere onderhoudskosten alsmede de reparatiekosten.

7.7 Het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan, verlies etc. van het Product(-en) ligt bij Opdrachtgever vanaf het moment van aflevering van het Product(-en) bij Opdrachtgever.

7.8 Opdrachtgever is verplicht in het kader van technische controles op eerste verzoek van Puur Produkties het Product(-en) aan Puur Produkties ter beschikking te stellen.

7.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Product(-en) te verhuren, ter beschikking te stellen aan derden of anderszins in gebruik te geven, te vervreemden, te bezwaren of afstand van het Product te doen, tenzij Puur Produkties hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

7.10 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Puur Produkties wijzigingen aan het Product(-en) aan te brengen.

7.11 Opdrachtgever verplicht zich het Product(-en), na het verstrijken van de huurtermijn als bepaald in de Overeenkomst terug te geven aan Puur Produkties tenzij partijen zijn overeengekomen de Overeenkomst te verlengen.

7.12 Puur Produkties is in het geval van de verhuur van het Product verantwoordelijk voor:

a. de op- en afbouw van het Product(-en), indien zulks aan de orde is;

b. het verzekeren van het Product(-en);

c. het uitvoeren van de benodigde onderhoudwerkzaamheden aan het Product(-en), indien zulks aan de orde is.

Artikel 8 – Eigendomsrecht

8.1 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Puur Produkties gerechtigd het Product(-en) voor rekening en risico van Opdrachtgever bij Opdrachtgever of derden, die het Product(-en) voor Opdrachtgever houdt, weg te halen of te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete ter grootte van 10% van de op dat moment nog openstaande facturen dan wel een boete van EUR 250,-, welke van de twee bedragen het hoogste is.

8.2 Opdrachtgever zal Puur Produkties onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer het Product(-en) in beslag (dreigt te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Product(-en). Opdrachtgever zal Puur Produkties op eerste verzoek meedelen waar het Product(-en), waarvan Puur Produkties eigenaar is, zich bevind(en).

8.3 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever of een derde zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Puur Produkties. Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de Producten met bekwame spoed wordt opgeheven.

Artikel 9 – Duur en Beëindiging van de Overeenkomst

9.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de in de Overeenkomst vermelde termijn.

9.2 Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst buiten rechte schriftelijk en aangetekend geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen door middel van

opzegging met inachtneming van een redelijke termijn, indien:

a. de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of haar wordt verleend;

b. de wederpartij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

c. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;

d. de wederpartij haar huidige onderneming staakt;

e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij (door derden) beslag wordt gelegd;

f. de wederpartij anderszins niet in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, zoals indien de overmachtsituatie als bedoeld in artikel 11 langer dan dertig dagen duurt of vast staat dat deze dertig dagen zal duren.

Artikel 10 – Toerekenbare tekortkoming en ontbinding

10.1 Indien de Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, zal Puur Produkties hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welke gevallen de Opdrachtgever onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de Opdrachtgever een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

10.2 Indien de Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is hij tegenover Puur Produkties aansprakelijk voor vergoeding van de door Puur Produkties geleden schade.

10.3 Puur Produkties is gerechtigd de Overeenkomst buiten rechte door middel van een aangetekend schrijven, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning, stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, de tekortkoming voldoende zwaarwegend is om de ontbinding te rechtvaardigen en dat voortzetting van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden gevergd.

10.4 Ontbinding of beëindiging anderszins laat de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever onverlet. Op het moment van de ontbinding of beëindiging anderszins worden betalingsverplichtingen die vallen voor het tijdstip van ontbinding en/of die betrekking hebben op een reeds uitgevoerde Evenement direct opeisbaar.

Artikel 11 – Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

11.1 In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming door Puur Produkties van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat Puur Produkties tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.

11.2 Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop Puur Produkties geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: onbereikbaarheid van de locatie alwaar een Evenement wordt gehouden en niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens Puur Produkties in het kader van het Evenement op zich heeft genomen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Puur Produkties aanvaardt aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade door haar

aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat. Indien en voorzover geen uitkering op grond van een

verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Puur Produkties beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst of indien het een

duurovereenkomst betreft tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadetoebrengende gebeurtenis.

12.2 In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan maximaal EUR 10.000,– per schadetoebrengende gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

12.3 Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Produkties dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten. Puur Produkties aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of schade wegens gederfde winst. Puur Produkties aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik van materialen, apparatuur of andere hulpmiddelen in de ruimste zin des woords die door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld voor een Evenement. Opdrachtgever zal Puur Produkties vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

12.4 De medewerkers van Puur Produkties of door Puur Produkties voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst en de Voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst.

12.5 Iedere vordering jegens Puur Produkties, behalve die welke door Puur Produkties is erkend, vervalt door het verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Puur Produkties te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen Producten berusten bij Puur Produkties. Opdrachtgever zal zich onthouden van acties die inbreuk maken op de hier bedoelde intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen acties die inbreuk

maken op aan Puur Produkties toebehorende merken en/of door haar gevoerde handelsnamen of acties die anderszins inbreuk maken op de rechten van Puur Produkties.

13.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Product(-en) na te (laten) maken of een ander gelijkend systeem te ontwikkelen, of daarbij direct of indirect betrokken te zijn.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de Voorwaarden en de Overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de (onderhandelingen tot) de Overeenkomst(en) en de Voorwaarden worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft. Partijen kunnen evenwel arbitrage overeenkomen.

14.3 In geval van een rechterlijke procedure zal Opdrachtgever, indien hij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, aan Puur Produkties, naast de door het scheidsgerecht vastgestelde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, de werkelijk gemaakte proceskosten en kosten van rechtsbijstand verschuldigd zijn, voorzover deze werkelijk gemaakte kosten de door het scheidsgerecht vastgestelde kosten te boven gaan.

Artikel 15 – Overige voorwaarden

15.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur Produkties.

15.2 Indien een Overeenkomst kwalificeert als “consumentenkoop” zoals bedoeld in artikel 7:5 BW, dan geldt het in de Voorwaarden bepaalde, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling of bepaling van vergelijkbare strekking anders bepaalt.

15.3 Nietigheid van een van de bepalingen in de Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen overeenkomen.

15.4 Het nalaten door Puur Produkties om (binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn) nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij Puur Produkties uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

15.5 Bepalingen die naar hun aard voortduren (onder andere artikel 12 Aansprakelijkheid, artikel 13 Intellectuele eigendom en artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen) zullen ook na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding niet verliezen.